Privacy Bruco

Privacyverklaring van bruco

Bruco Huisvesting Adviseurs BV is gespecialiseerd in zorghuisvesting.

Om onze activiteiten goed te kunnen verrichten, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze privacyverklaring beschrijven wij welke gegevens wij van u verwerken, hoe we dat doen en welke rechten u daarbij heeft. Indien deze privacyverklaring wordt aangepast, bijvoorbeeld omdat er wetswijzigingen zijn, zullen we dit kenbaar maken via onze website en/of de socialmediakanalen die Bruco Huisvesting Adviseurs bv gebruikt. De meest actuele verklaring is altijd te vinden op onze website.

1 Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

We verwerken persoonsgegevens om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende activiteiten uit te kunnen voeren:

 • Voor de uitoefening van onze overeengekomen dienstverlening.
 • Het contact leggen met en beheren van relaties van Bruco Huisvesting Adviseurs bv. 
 • Afhandeling van uw verzoek om informatie of publicaties.
 • Het werven van personeel en beoordeling van geschiktheid van de sollicitant.
 • Versturen van digitale mailingen en nieuwsbrieven.
 • Verzendingen per post.
 • Versturen van uitnodigingen voor evenementen.
 • Voor enquêtes en onderzoek ten behoeve van het verbeteren van onze diensten. 

De meeste gegevens, behalve openbare gegevens e.d., hebben wij van u zelf gekregen. Bruco Huisvesting Adviseurs bv verwerkt persoonsgegevens alleen voor eigen gebruik. Als Bruco Huisvesting Adviseurs bv persoonsgegevens wil gaan verwerken voor een ander doel, dat niet verwant is aan één van de hiervoor genoemde doelen, zullen wij u daar altijd over informeren, bijvoorbeeld door aanpassing van onze privacyverklaring of een bericht op onze website of een persoonlijk bericht aan u.

2 Gegevens over de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Bruco Huisvesting Adviseurs bv, van der Brugghenstraat 8G, 2613 CL Delft.

3 Persoonsgegevens die wij van u verwerken

Ons uitgangspunt is dat we niet méér gegevens verwerken dan nodig is om de activiteiten zoals genoemd in paragraaf 1 uit te voeren. We kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam en (zakelijke) contactgegevens.
 • Uw geslacht.
 • Notities naar aanleiding van contactmomenten.
 • Uw voorkeur en interesse op het gebied van onze marketingactiviteiten.
 • Uw mening en klachten over onze dienstverlening.

4 Wettelijke grond voor het gebruik van uw gegevens

Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken omdat dat noodzakelijk is om ons gerechtvaardigd belang te behartigen. Dat gerechtvaardigd belang is het (digitaal) onder de aandacht brengen van Bruco Huisvesting Adviseurs bv en de projecten en diensten van Bruco Huisvesting Adviseurs bv.

Als u uw persoonsgegevens in een webformulier invult, geeft u ook toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt die toestemming op ieder moment weer intrekken. Wij zullen de persoonsgegevens zoals ingevoerd in het systeem dan verwijderen, tenzij wij een wettelijke grond voor het gebruik hebben.

5 Aan wie kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken?

Alleen medewerkers van Bruco Huisvesting Adviseurs bv die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens in de systemen van Bruco Huisvesting Adviseurs bv.

Soms is het noodzakelijk ten behoeve van onze activiteiten om derden in te schakelen (bijvoorbeeld softwareleveranciers of verzendpartners). Deze derde krijgt alleen toegang tot uw persoonsgegevens als deze een verwerkersovereenkomst heeft gesloten waarbij Bruco Huisvesting Adviseurs bv erop mag vertrouwen dat die derde de gegevens gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor we de gegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen.

In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens verstrekken aan derden, zoals de belastingdienst of andere overheidsinstanties in geval van bijvoorbeeld de veiligheid van de Staat of het voorkomen of opsporen van strafbare feiten.

6 Uw recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens door Bruco Huisvesting Adviseurs bv, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar g.vanarkel@bruco.org. Vergeet u niet om uw BSN op de kopie onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt? Vermeld in de brief duidelijk tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt. Bruco Huisvesting Adviseurs bv kan vervolgens contact met u opnemen voor verdere afhandeling.

Wat zijn uw andere rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens?

 1. U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
 2. Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u opgeslagen hebben, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.
 3. U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen.
 4. U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.
 5. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar brengen of uitermate onpraktisch zijn.
 6. U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een brief te sturen naar Bruco Huisvesting Adviseurs bv, zoals beschreven in punt 6.
 7. U kunt ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens.

7 Bewaartermijnen

We bewaren gegevens niet langer dan dat nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

8 Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om Bruco Huisvesting Adviseurs bv en onze klanten, relaties en medewerkers te beschermen tegen onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.
Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident dat mogelijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

maart 2021

Een nieuw plan in Schoonhoven

EEN NIEUW PLAN IN SCHOONHOVEN

Naast het historische centrum van Schoonhoven stond de voormalige meubelfabriek AZS. In opdracht van de grondeigenaar en Gemiva-SVG Groep ontwikkelt Bruco 15 particuliere woningen en een zorggebouw met 33 plaatsen. De initiatiefnemers kozen voor Bruco voor het programma van eisen en vervolgens voor de planontwikkeling voor dit complexe vastgoedproject. 

Doel

Ontwikkeling en realisatie van 15 particuliere woningen en een zorgvoorziening met 33 plaatsen voor mensen met een beperking.

Oplossing

Voor de zorgvoorziening is een programma van eisen opgesteld in nauw overleg met de gebruikers. Voor de woningen onderzocht Bruco in overleg met lokale makelaars wat de lokale woonwensen zijn voor deze locatie. De behoeftes en wensen zijn vertaald in een stedenbouwkundig plan op basis waarvan we de haalbaarheid berekenden.

aanpak

Bruco is een spin in het web bij de realisatie van dit vastgoed project en draagt zorg voor:

Een programma van eisen voor het zorggebouw. 

Onderzoek naar het woonconcept voor de locatie op basis waarvan een
stedenbouwkundigplan is ontwikkeld door Kokon Architectuur en stedenbouw.

De selectie van adviseurs voor het uitvoeren van de benodigde onderzoeken onder meer op het gebied van veiligheid, constructie, milieu, flora en fauna in verband met de ontwikkeling van de locatie. Op basis van deze onderzoeken en het stedenbouwkundigplan heeft Bruco een gondexloitatie opgesteld voor de gehele ontwikkeling.

In nauw overleg met de gemeente en betrokkenen is het bestemmingsplan gewijzigd van industrie naar wonen en zorg.

Vooruitlopend op de realisatie, is de bestaande fabriek reeds gesloopt.

In samenwerking met een aannemer en de architect zijn de plannen verder uitgewerkt en geoptimaliseerd.
In het proces vormen het programma van eisen en het woonconcept de leidraad.

resultaat

Naar verwachting start de bouw van het zorggebouw en de woningen in 2021. Na oplevering is de voormalige vervuilde fabriekslocatie getransformeerd tot een mooie moderne woonwijk met een zorggebouw met veel groen waarin mensen met en zonder beperking samen kunnen wonen.

De voordelen van een programma van eisen en PLanontwikkeling

Geen kopzorgen: we nemen werk uit handen van A tot Z.

Meer focus en een betere kostenbeheersing, alle stappen worden gezet voor een optimaal resultaat. 

Efficiency: uw project verloopt op alle fronten sneller en effficiënter.

Tevredenheid: tevreden eindgebruikers en opdrachtgever.

Bent u ook benieuwd naar wat onze dienstverlening voor uw vraagstuk kan betekenen? Neem contact op om een afspraak te maken!

Van kinderopvang naar wonen met zorg

VAN KINDEROPVANG NAAR WONEN MET ZORG

Er is de wens om een locatie in Zwijndrecht voor kinderopvang een andere bestemming te geven: wonen met zorg. In 2021 komt deze locatie beschikbaar voor herbestemming. Voor de herontwikkeling en procesbewaking, vroeg Gemiva aan Bruco om een ontwikkelplan op te stellen met oog voor alle facetten van dit project.  

Doel

Het plan is om op de locatie van een voormalige kinderopvang een woonvoorziening voor Gemiva te realiseren van 24 plaatsen met ondersteunende voorzieningen. Zo wil Gemiva mensen met een verstandelijke beperking en een 24 uurs zorgvraag hier kunnen huisvesten.

Het doel van het ontwikkelplan zelf is een haalbaar en transparant ontwikkelplan met een heldere project definiëring, ontwikkeloplossingen en duidelijk geformuleerde randvoorwaarden. 

Oplossing

De planontwikkeling van Bruco bevat meerdere fases en onderdelen: van een gestructureerde analyse van de wensen en eisen opdrachtgever, de locatie mogelijkheden en afstemming met de gemeente. Voor de planontwikkeling leunt Bruco op de jarenlange eigen ervaring met bouwprojecten voor deze doelgroep. 

aanpak

Het opstellen van een globale planning waarin alle fases en aandachtspunten zijn opgenomen: met SO, VO, DO de bestemmingsplanprocedure en de procedure en selectie van aannemers en de gunning.

Opstellen van van eerste schetsen tot bouwtekeningen door de architect.

Het in kaart brengen van het ruimtelijk programma.

Overzicht en uitwerken van alle benodigde installaties. 

Formuleren van de ambities: anticiperen van exit eisen tot circulair bouwen. 

Uiteraard maakt Bruco gebruik van de aanwezige expertise en jarenlange ervaring en heeft oog voor de gebruikers: zorgmedewerkers en de bewoners met een beperking. 

resultaat

Een plan met oog voor alle facetten van dit bouwproject. Zodat het project een gestructureerde ontwikkeling en minimale doorlooptijd kent.

De voordelen van PLanontwikkeling

Maatwerk: gestructureerde analyse van de wensen en eisen opdrachtgever en locatie mogelijkheden.

Heldere projectdefiniëring met ontwikkeloplossingen en (financiële) randvoorwaarden. 

Meer structuur: integrale coördinatie van adviseurs, eisen overheden en omgeving.

Efficiency: minimale doorlooptijd tot en met de oplevering van uw zorggebouw en/of woningen.

Bent u ook benieuwd naar wat onze dienstverlening voor uw vraagstuk kan betekenen? Neem contact op om een afspraak te maken!

Nieuwbouw Kanaalpark Leiden

NIEUWBOUW KANAALPARK LEIDEN

De nieuwbouw aan het Kanaalpark is voor mensen met een verstandelijke beperking. Na het programma van eisen, pakte Bruco ook, als logisch vervolg, de bouwdirectie op.

Doel

Een optimaal afgestemde huisvesting op de toekomstige bewoners. Uiteraard binnen het gestelde budget en de kwaliteitseisen. 

Oplossing

Bruco voert de bouwdirectie. Het betreft 47 zorgappartementen voor Gemiva en 23 zorgappartementen voor De Haardstee op het terrein gelegen aan het Kanaalpark te Leiden.

aanpak

Het programma van eisen van Bruco is de basis voor de realisatie van het gebouw. 

Gedurende het bouwproces worden veelvuldig de uitgangspunten van het PVE getoetst aan de realisatie.
Alle details, inclusief installaties, worden tijdens de realisatie gecontroleerd.

Met regelmaat stemt Bruco de voortgang en de kwaliteit af met de gebruikers. Zo kunnen wij de laatste wensen en inzichten meenemen en inspelen op de individuele mogelijkheden en beperkingen van de gebruikers in de uitvoering.

resultaat

Privacy en samenzijn: Het resultaat is een gebouw dat privacy en samenzijn combineert. Het biedt een thuis voor bewoners in de vorm van zelfstandige appartementen en studio’s met een trefpunt waar ieder een maaltijd kan genieten. 

Optimaal en praktisch: Bewoners krijgen optimaal de ruimte om hun eigen leven in te richten en de professionals krijgen een inrichting die het bieden van ondersteuning makkelijker maakt. 

Volgens programma van eisen: Een gebouw dat voldoet aan het programma van eisen en verder is gefinetuned tijdens het bouwproces, zowel technisch als financieel.

Een duurzaam gebouw: gasloos, verwarmd met warmtepompen en warmterugwinning en voorzien van LED verlichting.

Turn key: Het gebouw is turn key gerealiseerd binnen het gestelde budget behoudens enkele aanvullende gebruikers wensen.

Het project wordt in 2021 opgeleverd.

tevreden klanten, daar doen we het voor

Wat komt er toch veel bij kijken. Gelukkig hebben we iemand als Guido!

Fred Gressie
Manager zorg en dienstverlening
De Haardstee

Bent u ook benieuwd naar wat onze dienstverlening voor uw vraagstuk kan betekenen? Neem contact op om een afspraak te maken!

Gezondheidscentrum Het Gouden Hart

VERHUUR GEZONDHEIDSCENTRUM HET GOUDEN HART

In het winkelcentrum Gouden Hart te Berkel en Rodenrijs was in het bestemmingsplan vastgelegd dat een deel van het vastgoed moest worden bestemd voor een zorgfunctie. De eigenaar vroeg Bruco diverse partijen te benaderen om deze zorgfunctie in te vullen. 

Doel

Zorgpartijen werven die een ruimte willen huren in het nieuw te ontwikkelen gezondheidscentrum.

Oplossing

Bruco heeft zorggedragen voor:

– acquisitie van de huurders,
– contractering en
– bouwdirectie.

aanpak

Bruco heeft een marktanalyse gemaakt van mogelijke partijen die gehuisvest  kunnen worden in het nieuwe gezondheidscentrum. We hebben de geïnteresseerde partijen bij elkaar gebracht en formeerden een volwaardig gezondheidscentrum. Bruco droeg zorg voor het contracteren van de partijen.

In overleg met de gecontracteerde partijen, realiseerde Bruco binnen 6 maanden een ‘inbouwpakket’ voor de apotheek, huisartspraktijk, fysiotherapiepraktijk en tandarts.

Het oplever- en afwerkniveau is in nauw overleg tussen de partijen vastgesteld. 

Bruco zorgde voor beide transacties voor de werving van de huurders en de contractering.

resultaat

Op dinsdag 13 september hebben de huurders en deelnemers aan het Gezondheidscentrum Gouden Hart de huurovereenkomst getekend. 

Huisartsenprakrijk Arts&Zorg, Apotheek Adelheid en Fysiotherapie Berkelhoek leveren voortaan kwalitatief goede zorg, zo dicht mogelijk bij huis, met de patiënt als middelpunt.

In het modern ingerichte centrum krijgen ook andere zorgdisciplines zoals psychologische zorg, podotherapie en bekkenfysiotherapie een plek. 

Bent u ook benieuwd naar wat onze dienstverlening voor uw vraagstuk kan betekenen? Neem contact op om een afspraak te maken!

Castorstraat Alphen aan den Rijn

CASTORSTRAAT - ALPHEN AAN DEN RIJN

Gemiva-SVG groep heeft een woonlocatie Castorstraat in Alphen aan den Rijn ontwikkeld: een appartementencomplex voor cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel.

Doel

Realisatie van een woonlocatie in de Castorstraat in Alphen aan den Rijn: een appartementencomplex met een trefpunt en woonkamers  voor cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel.

Oplossing

Bruco heeft zorggedragen voor de realisatie van dit project: van het vinden van een financier tot en met de directievoering namens de belegger van het gebouw waarbij de nadruk lag op het borgen van de belangen van belegger en huurder.

Er is gekozen voor een samenwerking tussen de volgende partijen:

aanpak

Het werven en selecteren van een externe belegger. De belegging is, via Bruco, ondergebracht bij een private belegger. Deze belegger heeft het object in samenwerking met Bruco uitontwikkeld.

Vervolgens heeft de aannemer, Van Mierlo Bouw en ontwikkeling BV, Bruco gevraagd directie te voeren over de bouw.

Het voeren van bouwdirectie in opdracht van de aannemer.

Oplevering en feestelijke opening. Van de oplevering en overdracht aan de klant maakten wij iets unieks. Op 25 oktober is de nieuwbouw op ludieke wijze aan Gemiva opgeleverd waarbij de bewoners betrokken werden: zij kregen de ‘sleutel’ overgedragen door de ‘bouwmannen’ die hun nieuwe woning hebben gebouwd.

resultaat

Aan de Castorstraat te Alphen aan den Rijn is door Van Mierlo Bouw en Ontwikkeling B.V. uit Maasdijk nieuwbouw gerealiseerd voor Gemiva-SVG Groep. Het betreft een woongebouw bestaande uit 45 zelfstandige appartementen, een Trefpunt, gezamenlijke woonkamers etc. Door een optimale samenwerking tussen de partijen konden, tijdens het bouwproces, individuele wensen zoals vloerafwerking, accentwanden, tilliften, keukenuitvoering en sanitairhoogte  worden gerealiseerd en is een prachtig resultaat bereikt. Het gebouw is volledig miva toegankelijk. De realisatie van de nieuwbouw is binnen het tussen partijen overeengekomen budget gebleven.

tevreden klanten, daar doen we het voor

Bruco heeft een ruime kennis van de zorg en kan de programmatische belangen voor de cliënten combineren met een heel praktische benadering van de vastgoedvraagstukken. Bruco bewaakt ieders belangen in het proces zorgvuldig. Alle trajecten die wij met Guido hebben doorlopen zijn naar volle tevredenheid van partijen verlopen.

John Kester
Commercieel manager
Van Mierlo Bouw en Ontwikkeling

Bent u ook benieuwd naar wat onze dienstverlening voor uw vraagstuk kan betekenen? Neem contact op om een afspraak te maken!

Over ons

OVER ONS

strategische huisvesting voor de zorg

Bruco is uw partner in strategische huisvesting voor de zorg. Dit doen we al 18 jaar. Hierin ligt onze ambitie, passie en specialisme. De rode draad binnen de projecten is samenwerking, duurzaamheid, en haalbaarheid met oog voor de gebruikers, en gebruik van de nieuwste technieken en creativiteit.

duurzaam

Bruco kiest voor circulaire gebouwen: ze zijn duurzaam en verspillen geen of zo min mogelijk grondstoffen. Goed voor de planeet, goed voor de gebruikers en goed voor uw financiën.

SAMEN

Binnen de projecten staat samenwerken centraal. 

Haalbaar

Bruco zorgt al jaren voor de hoogst haalbare winst voor gebruikers, uw zorgorganisatie en de maatschappij.

Ervaring en expertise

Bruco is het bedrijf van Guido van Arkel. Guido is gespecialiseerd in de huisvesting voor de ‘care’. Naast de huisvesting voor de reguliere instellingen heeft hij ervaring in de begeleiding van ouderinitiatieven op inhoudelijk en financieel gebied.

‘Het gaat niet om mij, ik richt me op de inhoud van de opdracht, de mens met oog, hart en loyaliteit voor de organisatie en doelgroep. Hierbij zet ik mijn ervaring, creativiteit, oplossingsgerichtheid en analytisch vermogen in teneinde de opdracht tot een goed einde te brengen.’ 

Guido onderscheidt zich van anderen door opdrachten vanuit de gebruiker in plaats vanuit de bouw en techniek te benaderen: ‘Het gebruik en de gebruiker staan centraal, dat is immers waarvoor we het doen’.

tevreden klanten, daar doen we het voor

Wat komt er toch veel bij kijken. Gelukkig hebben we iemand als Guido!

Fred Gressie
Manager zorg en dienstverlening
De Haardstee

opdrachtgevers

Bouwdirectie

BOUWDIRECTIE

Uw bouwplannen in de zorg optimaal gerealiseerd met kundige begeleiding van het begin tot het einde.

Optimaal

Bruco heeft oog voor planning, detail en budgetbewaking. Tijdens het hele proces sturen we op het budget en de kwaliteit van de bouw. Sturen op het budget betekent ook onnodige kosten voorkomen door te kiezen voor duurzame oplossingen. Dankzij onze expertise en ervaring realiseren we samen een optimaal resultaat.

SAMEN

Samen doen betekent luisteren en goede afstemming tussen de aannemer, installateurs en de gebruikers. Samen vormen we  één team. We ondersteunen zorgmanagers, teammanagers en begeleiders bij het maken van hun keuzes. Bruco zorgt ervoor dat wensen, binnen de kaders, uitgevoerd worden tot op detailniveau. 

Toekomst-bestendig

Tijdens de directievoering inventariseren we met regelmaat wat er speelt en we laten gebruikers vooruit kijken. Zijn er bijvoorbeeld wensen voor zorgdomotica in de toekomst? Wat is hier in de bouw voor nodig? Zo maken we de juiste keuzes en we dragen bij aan toekomstbestendige bouw. 

Hoe pAkt u uw
bouwproject aan?

U staat aan de vooravond van een bouwproject: nieuwbouw of misschien wel een ingrijpende renovatie. Het is logisch dat er heel wat vragen op u af komen. Hoe gaat u dit aanpakken? Waar begint u? Hoe regelt u de communicatie tussen aannemer, installateurs, architect, gemeente en eindgebruikers? Hoe beheerst u het budget en de kwaliteit gedurende het hele bouwproces? Hoe zorgt u dat de bouw goed verloopt zonder verrassingen achteraf? Met Bruco: de expert met kennis en ervaring in directievoering bij bouwprojecten in de zorg. 

tevreden klanten, daar doen we het voor

Bruco heeft een ruime kennis van de zorg en kan de programmatische belangen voor de cliënten combineren met een heel praktische benadering van de vastgoedvraagstukken.

S. L. manager

De voordelen van bouwdirectie bij bruco

Ontzorgen: Bruco neemt de bouwdirectie volledig uit handen. U kunt zich 100% bezig houden met uw core business terwijl uw bouwproject kundig wordt begeleid met onze expertise en ervaring. 

Focus op planning en budgetbewaking: regelmatig overleg met alle partijen, voortgangsbewaking en controle van de bouw. We kunnen tijdig inspelen op wijzigingen of onvoorziene situaties. Het bouwproject blijft beheersbaar en op koers.

Aandacht voor gebruikers: Voor Bruco is bouwdirectie meer dan toezicht en afstemming. Gebruikers worden tijdens het gebruikersoverleg meegenomen in het proces en ondersteund in hun keuzes voor nu en voor de toekomst. Daarnaast bekijken we de bouw altijd vanuit de ogen van de gebruiker.

Tevredenheid: tevreden eindgebruikers en opdrachtgever.

Portfolio

Wij zijn trots op alle opdrachten en klanten waar we voor werken. Groot of klein. Wij laten u graag onze portfolio zien. Hieronder een selectie:

Nieuwbouw Kanaalpark leiden

De nieuwbouw aan het Kanaalpark is voor mensen met een verstandelijke beperking en ouders met een verstandelijke beperking en hun kind(eren). De opdrachtgevers beschikken niet over de capaciteit voor de begeleiding van het traject. Na het programma van eisen, pakte Bruco ook de bouwdirectie op.

Doel:
Een goed afgestemde huisvesting voor een optimaal welbevinden van de bewoners.

Castorstraat Alphen aan de Rijn

Zorggroep Gemiva SGV heeft een woonlocatie Castorstraat in Alphen aan den Rijn ontwikkeld: een appartementencomplex voor cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel.

De belegging is, via Bruco, ondergebracht bij aannemer en belegger Van Mielo, Van Mierlo heeft Bruco gevraagd directie te voeren over de bouw.

Doel:
Zorgdragen voor de afstemming tussen Van Mierlo en Gemiva.
Budget en kwaliteit: Rekening houden met de gebruikers binnen de planning en het budget.

Gezondheidscentrum - Gouden hart

Winkelcentrum Gouden Hart wilde een “inbouwpakket” voor het zorgcentrum dat is verhuurd aan een apotheek, huisartspraktijk, fysiopraktijk en tandarts.

Doel:
Een inbouwpakket binnen 6 maanden in overleg met de huurders, aannemer, architect en installateur binnen het budget.

opdrachtgevers

Vastgoed- en portefeuille analyse

VASTGOED- EN PORTEFEUILLE ANALYSE

Uw vastgoed in kaart. We beoordelen elk vastgoedobject op prestatie en kwaliteit en dragen aanknopingspunten en concrete oplossingen aan.

Toekomst-bestendig

Ieder object wordt beoordeeld op diverse aspecten, zoals: indeelbaarheid, technische staat, aanpasbaarheid, financiële gezondheid en ligging.

18 jaar ervaring

Door onze jarenlange ervaring in de zorg zijn wij in staat om zorgobjecten snel te beoordelen en adviezen te formuleren. Dat ziet u dan ook terug in onze analyses en adviezen.

Welke strategie past bij uw vastgoed in de zorg?

De markt is continu aan verandering onderhevig. Wij maken een vastgoed- en portefeuille analyse voor een gedegen en heldere vastgoedstrategie die rekening houdt met de huidige en toekomstige exploitatie. Wat is de kwaliteit van uw vastgoed? Welke aanpassingen zijn er nodig? Wat is de vraagontwikkeling en demografie binnen de zorg? Investeren of afstoten? De analyse van Bruco biedt een onmisbaar inzicht voor u als zorgorganisatie.

De voordelen van onze analyse

Kort en krachtig: Een bondig rapport en een mondelinge toelichting aan uw management team.

Aanbevelingen: Een analyse met concrete aanbevelingen hoe deze aandachtspunten op te lossen.

Financieel: Inzage in de financiële prestatie, de huidige portefeuille, optimalisaties en een raming van de investeringen.

Inzicht: Inzicht in kwaliteit van de gebouwen, aansluiting bij huisvestingsvraag, waarbij alle details worden meegenomen.

Toekomstbestendig: We kijken naar regelgeving, trends en ontwikkelingen voor een toekomstbestendige analyse.